Låt mig pressentera mitt nya projekt, Guerrilla Movie. Projektet är en undersökning av den oskrivna gränsen för individens rätt att ta plats i det offentliga rummet. Alla har rätt att fritt yttra sig och uttrycka sina åsikter och tankar i det offentliga rummet. Men var går gränsen för hur stort utrymme en ensam person får ta innan det anses störande?
//Cecilia

fredag 10 september 2010

Vad är en gerillaspelning? # what´s a guerillagig?

Begreppet gerillaspelning kommer från engelskans guerrillagig, där guerrilla står för en regellöshet, något underground, något utanför systemet. I Sverige har fenomenet gått under olika benämningar som t.ex. kravallspelning eller gerillaspelning.

En gerillaspelning är en spelning som framförs av ett band på en plats som inte är tänkt för musikarrangemang. Platsen kan vara offentlig som t.ex. en tunnelbanestation, en buss eller ett hotelltak, men den kan också vara ett vardagsrum, en källare eller ett privat garage.

En gerillaspelning är vidare inte en spelning som arrangerats efter den vanligt modellen med förköpsbiljetter, affischer, inhyrda väcktare och korvförsäljare. En gerillaspelning sker spontant eller i alla fall med kort varsel. Ofta finns publiken på platsen för spelningen av en annan anledning än musiken, t.ex. för att de ska åka tunnelbana om platsen är en station. I vissa fall kan bandet ha skickat meddelanden via internet eller mobiltelefon till sina fans för att berätta vart och när spelningen kommer äga rum. Detta sker dock inte mer än några timmar innan spelningen drar igång.

De första kända gerillaspelningarna gjordes av Jefferson Airplane, i november 1968 på Manhattan och av Beatles året efter i London. Båda dessa spelningar tog plats på hustak i centrala delar av städerna och båda avbröts av polis som tillkallats av folk som störts av den höga musiken.

Fenomenet gerillaspelning kan ses på flera sätt. Dels kan man ur bandets perspektiv se en möjlighet att få framföra sin musik offentligt utan att det kostar multum eller behöver arrangeras av någon annan intressent som då oftast har ett syfta att tjäna pengar på musiken. Dels kan man se det ur publikens perspektiv. De personer som befinner sig på en plats där en gerillaspelning plötsligt bryter ut har tre alternativ, att stanna och lyssna, att avlägsna sig eller att ringa ordningsmakten för att få tyst på eländet. De gerillaspelningar som anordnas genom att fansen meddelas över internet får en helt annan form av publik, den är antagligen mindre men också mer hängiven.

The Libertines var ett av de första banden att använda internet för att samla publik till sina spelningar som tog plats i mer privata miljöer. Deras meddelanden var kryptiskt utformade och när de löstes angav de en plats till vilken fansen begav sig för att mötas upp av en person som visade vägen till platsen för spelningen.

Gerillaspelningen kan ses som en protest mot de kommersiella skivbolagen.

Gerillaspelningen kan ses som ett sätt att lägga beslag på ljudrummet.

Gerillaspelningen kan ses som en spontan hyllning till musiken och friheten.

#


A guerrillagig is a gig which is performed by a band in a place not meant for music events. The site can be a subway station, a bus or a hotel roof, but it can also be a living room, a cellar or a private garage.

A guerrillagig is a gig thats not re-arranged after the usual model with pre-sale tickets, posters, guards and sellers. A guerrillagig takes place spontaneously or at least on short notice. Often the audience appears at the place for the gig for a different reason than the music, such as for them to catch the train if the site is a station. In some cases, the band has sent messages via the Internet or mobile phone to their fans to tell them where and when the gig will take place. This is no more than a few hours before the show starts.

The first known guerrillagigs were made by Jefferson Airplane, in November 1968 in Manhattan and the Beatles for years in London. Both these events took place on rooftops in the central parts of cities, and both were interrupted by police, summoned by people disturbed by the high music.

The phenomenon of guerrillagig can be seen in several ways. First, one can see it from the band's perspective, an opportunity to express their music in public without great costs. Also, one can see it from the audience's perspective. The people who find themselves in a place where a guerrillagig suddenly breaks out have three options, to stop and listen, to leave or to call the police. The guerrillagigs organized by communication over the Internet may have an entirely different form of audience, they are probably less to number, but also more dedicated.

The Libertines were one of the first bands to use the Internet to gather crowds at their gigs which took place in more private settings. Their messages were cryptic and when they were settled they pointed out a place to which fans went to meet up a person who showed the way to the venue of the gig.

Guerrillagig can be seen as a protest against the commercial record companies.

Guerrillagig can be seen as a way to gain sound room.

Guerrillagig can be viewed as a spontaneous celebration of music and freedom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar